Eksempel på vores formidlingsaftale

 

Aftale angående annoncering og salg af brugtbil

Bilen (herefter “Bilen”): Registreringsnummer XX12345, antal kørte kilometer 130.000.Bilen annonceres til en salgspris på kr. 300.000,- ‍

1. Indledning og baggrund

1.1. Denne aftale er indgået mellem på den ene side Carswifter, som driver virksomhed med formidling af bilhandel mellem private, og på den anden side Kunden, der er ejer af Bilen og som ønsker, at Carswifter bistår med salg Bilen.1.2. Kunden er indforstået med, at Carswifters bistand med salg af Bilen sker på de vilkår og betingelser, der fremgår af denne aftale. Kunden er særligt gjort opmærksom på, at Kunden aktivt skal deltage i salgsprocessen som angivet nedenfor, idet Kundens aktive indsats i salgsprocessen er en forudsætning for Carswifters afholdelse af omkostninger til brugtbilstest, syn, fotografering og annoncering.1.3. Aftalen er kommet i stand ved at Kunden har indgivet en anmodning til Carswifter om at bistå med annoncering og salg af Bilen. I forbindelse hermed har Kunden oplyst Bilens registreringsnummer, antal kørte kilometer samt om der er væsentlige skader eller mangler ved Bilen. På grundlag af de afgivne oplysninger er parterne blevet enige om, at Carswifter udbyder Bilen til salg til den angivne mindstepris.

1.4. Bemærk venligst: Viser FDM Brugtbiltesten at indeholde alvorlige, større fejl eller mangler på bilen, skal disse udbedres inden bilen annonceres. Carswifter indhenter 3 uafhængige tilbud på udbedring af fejl og mangler. Fejl og mangler skal udbedres, og kan ikke kompenseres ved nedslag i den aftalte salgspris. Er de konstaterede fejl og mangler for omfangsrige at udbedre, og vælger sælger ikke at ville udbedre disse, opkræves der fuld betaling for udførslen af FDM Brugtbiltesten på Kr. 2.295,00 hos sælger af bilen.

2. Udarbejdelse af brugtvognstest, fotografering og udlevering af oplysninger om Bilen

Carswifters ydelser2.1. Ved aftalens indgåelse vil Kunden modtage et link til tidsbestilling for en brugtbilsattest hos et af Carswifter anvist FDM testcenter, der så vidt muligt skal være beliggende i nærheden af Kundens bopæl.2.2. Omkostningerne til FDM for udarbejdelse af selve brugtbilsattesten og syn, samt omkostninger til fotografering og annoncering afholdes af Carswifter. Øvrige omkostninger forbundet hermed såsom transportudgifter m.v. er Carswifter uvedkommende.Kundens pligter forud for at Bilen er annonceret til salg2.3. Kunden skal inden 3 hverdage efter at have modtaget anvisningen bestille tid hos det anviste FDM testcenter med henblik på udstedelse af brugtvognsattest uden unødige forsinkelser fra Kundens side. Kunden skal sørge for Bilens transport til og fra det anviste FDM testcenter. Kunden skal medbringe Bilens servicebog til gennemgang for FDM og Kunden skal give FDM oplysninger om bilens tilstand, som måtte være sædvanlige ved udarbejdelse af en brugtvognsattest. Brugtvognsattesten skal fremsendes til Carswifter. Kunden accepterer, at brugtvognsattesten offentliggøres digitalt som led i salg af Bilen.2.4. Kunden skal efter nærmere aftale stille Bilen til rådighed for fotografering og Kunden accepterer, at Carswifter som led i salget kan offentliggøre billeder af Bilen på digitale og trykte medier.2.5. Kunden skal til Carswifter udlevere alle sådanne oplysninger om Bilen, som Carswifter måtte forlange og som er relevante for at gennemføre et salg af Bilen, herunder om Bilens forsikringsforhold, belåning, tidligere anvendelse, antal kørte kilometer, fabriksgarantier, større reparationer eller skader, kopi af servicebog m.v.2.6. Kunden giver ved sin underskrift på denne aftale Carswifter fuldmagt til at Carswifter, eller den som Carswifter måtte bemyndige hertil, kan indhente oplysninger om Kundens låneforhold hos de långivere, der har pant i Bilen. ‍

3. Annoncering, mindstepris, eksklusivitet og fremvisninger

Carswifters ydelser3.1. Carswifter udbyder Bilen til salg på grundlag af brugtvognsattesten, fotos og eventuelle andre oplysninger om Bilen, som Kunden har givet Carswifter. Bilen udbydes til salg til den aftalte mindstepris. Carswifter kan ikke udbyde Bilen til en lavere pris, medmindre dette forinden er aftalt med Kunden.3.2. Carswifter er berettiget til at udvælge de annonceringsplatforme, som Carswifter finder egnede, f.eks. www.bilbasen.dk – Den Blå Avis (www.DBA.dk) og Carswifters hjemmeside.3.3. Carswifter forestår den indledende dialog med potentielle købere af Bilen. Carswifter har ret til efter eget skøn at afvise åbenbart urealistiske eller uredelige tilbud uden forudgående eller efterfølgende advisering af Kunden.3.4. Når Carswifter har identificeret en eller flere potentielle købere til Bilen vil Carswifter anvise denne til Kunden, herunder ved at Carswifter tager initiativ til at arrangere et fremvisningsmøde mellem Kunden og den potentielle køber.3.5. Når der er opnået enighed om vilkårene for et salg af Bilen mellem Kunden og den anviste køber (herefter ”Køberen”), vil Carswifter foranledige, at der gennemføres et salg på de vilkår, der er anført under punkt 4.Kundens pligter efter Bilen er annonceret til salg3.6. Kunden har pligt til at give Carswifter meddelelse om skader, reparationer, mangler eller andre problemer ved Bilen, der påføres eller opstår efter udarbejdelse af brugtvognstesten, således at en potentiel køber loyalt kan informeres herom.3.7. Kunden accepterer, at Carswifter har eneret til at sælge Bilen så længe aftalen er i kraft, hvilket normalt vil være i en periode på 8 uger fra tidspunktet for første annoncering. Kunden må i denne periode hverken sælge, annoncere eller give Bilen i kommission til anden side.3.8. Kunden har pligt til at iagttage rimelige bestræbelser på at deltage i fremvisningsmøder med potentielle købere. Fremvisningsmøderne forudsættes at skulle gennemføres uden Carswifters medvirken og ved Kundens egen aktive indsats. Kunden skal give en potentiel køber mulighed for at prøvekøre bilen. Fremvisningsmødet vil typisk foregå som et personligt møde, men kan også være et telefonisk møde.3.9. Kunden skal på fremvisningsmødet iagttage rimelige bestræbelser på at opnå enighed med den potentielle køber om vilkårene og prisen for salg Bilen, idet Kunden dog ikke vil være forpligtiget til at acceptere en lave pris end den aftalte mindstepris.3.10. Kunden skal efter et fremvisningsmøde underrette Carswifter om udfaldet af fremvisningsmødet, herunder om der er opnået enighed om et salg af Bilen til mindsteprisen, eller til en lavere pris samt vilkårene herfor. Er der opnået enighed er Kunden forpligtiget til at gennemføre et salg af Bilen på de vilkår, der fremgår af punkt 4.3.11. Hvis en af Carswifter anvist køber uden forbehold tilbyder at købe Bilen på de udbudte vilkår, herunder til den aftale mindstepris, er Kunden forpligtet til at medvirke til at gennemføre et salg af Bilen på disse vilkår og som anført i punkt 4.3.12. Kunden har pligt til at give Carswifter meddelelse, hvis Bilens restgæld inklusive renter og indfrielsesomkostninger pr. overtagelsesdagen risikerer at overstige 90% af den aftalte pris. Carswifter vil kun medvirke til at gennemføre et salg af Bilen, hvis den aftalte mindstepris er tilstrækkelig stor til at dække udgifterne til indfrielse Bilens samlede pantegæld med tillæg af salæret til Carswifter og andre omkostninger, der skal afholdes af Kunden. ‍

4. Gennemførslen af et salg af Bilen

4.1. Rent juridisk gennemføres salget af Bilen ved, at Kunden sælger Bilen til Carswifter, der herefter videresælger Bilen til Køberen. Herved vil Køberen overfor Carswifter kunne påberåbe sig reglerne om forbrugerkøb. For Kunden indebærer det, at Kunden kun er ansvarlig for salg af Bilen overfor Carswifter.4.2. Carswifter foranlediger, at der i forlængelse af opnået enighed om vilkårene for et salg af Bilen, vil blive fremsendt en slutseddel til Køberen i henhold til hvilken Carswifter skal sælge Bilen til Køberen på de vilkår, som er aftalt mellem parterne. Køberen vil blive bedt om at underskrive slutsedlen digitalt uden ugrundet forsinkelse og med vilkår om, at købesummen skal deponeres som angivet nedenfor seneste en hverdag før aftalt overtagelsesdag.4.3. Kunden har pligt til at sælge Bilen til Carswifter på de samme vilkår, som Carswifter sælger Bilen til Køberen. Kunden giver derfor Carswifter en ubetinget køberet til Bilen på de vilkår, der er aftalte mellem parterne. Kunden skal medvirke til at gennemføre salget af Bilen, så Carswifter kan opfylde sine forpligtigelser i henhold til den til Køberen fremsendte slutseddel.4.4. Carswifters pligt til at købe Bilen af Kunden efter, at slutsedlen er fremsendt til Køberen er betinget af (i) at slutsedlen tiltrædes uden forbehold af Køberen, (ii) at Køberen deponerer købesummen som angivet i slutsedlen og (iii) at overdragelse af Bilen til Køberen i henhold til slutsedlen gennemføres. Carswifter har derfor ikke pligt til at overtage Bilen fra Kunden, hvis Køberen træder tilbage fra handlen inden overtagelsen er gennemført eller hvis Carswifter annullerer videresalget inden overtagelsen er gennemført og det uanset årsagen hertil.4.5. Carswifter har indgået en aftale med Regnskab og Administration ApS, Fyllestedvej 20, 5464 Brenderup, CVR: 3283047 og hvorefter dette selskab bistår med berigtigelsen af handlen på vegne af parterne.4.6. Der oprettes deponeringskonto i Spar Nord Bank A/S. Deponeringskontoen klausuleres således, at Spar Nord Bank A/S er bemyndiget til at anvende det deponerede beløb til (i) at indfri alle tinglyste panthæftelser og udlæg i Bilen, der ikke skal overtages af Køberen, (ii) at afregne Carswifters salær samt (iii) at betale gebyr til banken for oprettelse af deponeringskontoen. Spar Bank Nord A/S skal forud for, at der disponeres over deponeringskontoen påse, at der kan registreres ejerskifte til Køberen og at der på deponeringskontoen er tilstrækkelige midler til at dække de ovennævnte beløb. Spar Nord Bank A/S skal frigive købesummen til Kunden med fradrag af ovennævnte beløb, når der er sket en anmærkningsfri ejerskifteregistrering uden præjudicerende anmærkninger.4.7. Med mindre andet aftales skal Kunden i umiddelbar forlængelse af købesummens deponering indlevere bilen til et af Carswifter anvist FDM testcenter sammen med den originale registreringsattest med henblik på, at der foretages ejerskifteregistrering og overdragelse af bilen til Køberen. Ejerskifteregistreringen foretages direkte fra Kunden til Køberen.4.8. Risikoen for Bilen overgår først til Carswifter ved overdragelse af nøglerne til Køberen. Handlen anses først for gennemført, når nøglerne er overdraget til Køberen og ejerskifte er registreret uden præjudicerende anmærkninger. ‍

5. Carswifters salær

5.1. For et gennemført salg oppebærer Carswifter er salær på kr. 9.975,00 + 3.95% af den aftalte købesum inkl. moms. Carswifters salær fratrækkes købesummen før frigivelse af salgsprovenuet til Kunden.5.2. Carswifters salær dækker udgifterne til udarbejdelse af brugtvognstesten, syn, fotografering, annoncering samt omkostninger til Regnskab og Administration ApS for berigtigelse af handlen og gebyr til registrering af ejerskifte. Sælæret dækker ikke øvrige omkostninger, der måtte være i forbindelse med handlen, såsom omkostninger til indfrielse af Kundens lån og relaksation af tinglyste panthæftelser, gebyrer til banken for oprettelse af deponeringskonto samt andre eksterne omkostninger.5.3. Hvis der ikke gennemføres et salg af Bilen har Carswifter ikke krav på salær (”no cure – no pay”).5.4. Carswifter har dog ret til salær, hvis Kunden i aftaleperioden sælger eller giver Bilen i kommission til anden side og derved overtræder vilkåret om Carswifters eneret til at sælge Bilen i aftaleperioden jf. punkt 3.2. Salæret beregnes i dette tilfælde på grundlag af den udbudte mindstepris.5.5. Carswifter har desuden ret til salær, såfremt Kunden i en periode på 6 måneder efter aftalens ophør indgår aftale om salg af Bilen med en køber, der er anvist af Carswifter. ‍

6. Aftalens ophør og opsigelse.

6.1. Medmindre Kunden og Carswifter aftaler en forlængelse af aftaleperioden, vil aftalen som udgangspunkt ophøre 8 uger efter, at Bilen første gang blev annonceret. Med respekt af hvad der fremgår nedenfor i punkt 6.2 vil Kunden efter aftaleperiodens udløb frit, kunne sælge Bilen til anden side.6.2. Aftalen vil efter aftaleperiodens udløb forsat være gældende i forhold til potentielle købere, som Carswifter har anvist inden aftaleperiodens udløb. Kunden er derfor også efter aftaleperiodens udløb forpligtet til at iagttage rimelige bestræbelser på at deltage i et fremvisningsmøde med sådanne potentielle købere. Carswifter har ret til salær ved et gennemført salg til en potentiel køber, der er anvist inden aftaleperiodens udløb jf. i øvrigt punkt 5.5.6.3. Aftalen kan fra Carswifters side til enhver tid opsiges uden varsel ved skriftlig meddelelse til Kunden. Opsiges aftalen af Carswifter i henhold hertil og sker dette uden at der foreligger misligholdelse fra Kundens side, da vil Kunden være frit stillet med hensyn til at sælge bilen til anden side og uden at Carswifter kan gøre krav på salær.6.4. Aftalen er som udgangspunkt uopsigelig for Kunden indtil aftaleperiodens udløb. Carswifter vil dog imødekomme et rimeligt ønske fra Kunden om ophævelse af aftalen før udløb af aftaleperioden betinget af, at Kunden dækker Carswifters rimelige omkostninger til brugtvognstest, syn og fotografering, der pt. opgøres til kr. 3.500 samt på betingelse af, at Kunden overholder punkt 5.4 og 5.5. ‍

7. Kundens ansvar og oplysninger

7.1. Kunden er ansvarlig for overholdelse af sine forpligtigelser i henhold til aftalen efter dansk rets almindelige regler.7.2. Kunden indestår for at denne er beføjet til at sælge Bilen og at der Kunden bekendt ikke påhviler Bilen utinglyste byrder eller er verserende tvister vedrørende Bilen.7.3. Kunden indestår for, at denne ikke er bekendt med skjulte fejl og mangler ved Bilen. For så vidt angår skjulte fejl og mangler, der forelå på tidspunktet for udfærdigelse af brugtvognsattesten, er Kunden dog kun ansvarlig for disse, hvis de ikke fremgår af brugtvognsattesten og dette skyldes at Kunden forsætligt eller ved grov uagtsomhed har undladt at oplyse om disse.7.4. Kunden indestår for, at Bilens restgæld inklusive renter og indfrielsesomkostninger ikke på noget tidspunkt vil overstige 90% af den aftalte mindstepris.7.5. Misligholdelse af ovennævnte bestemmelser giver Carswifter ret til at hæve handlen og indebærer, at Kunden som minimum skal kompensere Carswifter de positive udgifter, som Carswifter har haft i anledning af aftalen.7.6. Hvis Kunden udebliver fra FDM Brugtbilstest, og ikke har underrettet Carswifter om dette senest 36 timer før aftalt tid, opkræves et gebyr på kr. 2.500. Det samme gør sig gældende ved aftalt tid og dato med fotografen, dog er gebyret kr. 1.250 kr. ‍

8. Carswifters ansvar

8.1. Carswifter er kun ansvarlig for det af Carswifter udførte arbejde. Carswifter bærer derfor intet ansvar for arbejde udført af FDM´s testcenter eller af Regnskab og Administration ApS, idet krav må rettes direkte mod disse.8.2. Carswifter hæfter kun for Kundens direkte tab og Carswifter bærer intet ansvar for et ikke-gennemført salg af Bilen eller for at salget gennemføres til en pris, der afviger fra mindsteprisen.8.3. Carswifter bærer intet ansvar for Bilen, hverken i forbindelse med udarbejdelse af brugtbilsattesten, i forbindelse med fremvisninger eller i forbindelse med overdragelsen, idet Bilen på intet tidspunkt forud risikoens overgang, skal anses for at være overdraget i Carswifters varetægt.‍

9. Meddelelse og klage

9.1. Alle meddelelser parterne i mellem skal gives via mail på de oplyste mailadresser.9.2. Såfremt Kunden ønsker at klage over de af Carswifter leverede ydelser, skal klagen rettes til Carswifter på [email protected]9.3. Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning, kan Kunden klage til Center for Klageløsning og herefter Forbrugerklagenævnet. Yderligere oplysninger om klageadgang findes på www.forbrug.dk. ‍

10. Behandling af personoplysninger

10.1. Som en del af Aftalen behandler Carswifter Kundens personoplysninger med henblik på at opfylde Aftalen og dens formål. Carswifter ApS er dataansvarlig for behandlingen af Kundens personoplysninger.10.2. Carswifters gældende politik for behandling af personoplysninger forefindes på www.carswifter.dk/cookie-og-privatlivspolitik